Тризни – огнища

1200x797
1024x663
1024x670
1024x662
1024x655
1200x803
1200x803
1200x803
1200x803

В различни части на могилата бяха открити останки от жертвена храна поднасяна на мъртвите, които включват пепел, животински кости и натрошени глинени съдове. В древността след погребението роднините са поднасяли на мъртвите течности (вода, вино, мляко, мед) или храна по време на ритуали извършвани близо до гробовете. Обикновено са чупели съдовете с тяхното съдържание. Често са били поднасяни в огън, който има очистващи сили. Две паралелепипедни съоръжения от кирпичени блокчета бяха открити в източната част на могилата. Върху тях имаше пепел и десетки начупени глинени съдове с малки размери. Тези съоръжения са функционирали като надгробни олтари за поднасяне на хранителни дарове към мъртвите. Близо до тези две съоръжения се откриха две големи ями – огнища пълни с пепел.


Назад към находките
Return to findings
Copyright © 2005-2009 Министерство на Културата на Република Гърция — Отдел по Мениджмънт на Финансирането за Осъществяване на Археологически Дейности